Wystawcy

{:pl}

Od wielu już lat koniec roku dla osób związanych z fizjoterapią i szeroko rozumianą rehabilitacją wiąże się z dwoma ważnymi wydarzeniami w centralnej Polsce. We wrześniu w Łodzi odbywają się Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego pod patronatem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a następnie organizowane przez PTF w listopadzie, w Pabianicach, Konferencje/Kongresy podsumowujące rok w branży.

Tak też będzie w tym roku. Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii odbędzie się w dniach 24-25 listopada (piątek, sobota) i jak co roku zgromadzi kilkuset fizjoterapeutów oraz lekarzy zajmujących się rehabilitacją.

Jak co roku dla naszych uczestników przygotowujemy salę wystawienniczą, by mogli zapoznać się z bieżącą ofertą najważniejszych, działających na polskim rynku Firm, w latach 2014-2016 gościliśmy przeszło 30 wystawców, a ubiegłoroczną galerię zdjęć z sali wystawienniczej prezentujemy poniżej.

Dla naszych gości przygotowujemy także bankiet. W ubiegłym roku gościliśmy na nim przeszło 170 osób. To bardzo dobra okazja, aby nawiązać kontakty biznesowe w mniej formalnej atmosferze.
Tegoroczna konferencja będzie m.in. podsumowywała pierwszy rok funkcjonowania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zgromadzi zarówno co najmniej kilkudziesięciu delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, jak i członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Zapraszamy Państwa do udziału w XIII Konferencji PTF. Chcemy zaproponować jedną z kilku opcji wystawienniczych zamieszczonych TUTAJ, informując jednocześnie, że wcześniejsza decyzja o udziale w Konferencji pozwoli nam wcześniej rozpocząć promocję Państwa Firmy na naszych materiałach promocyjnych i stronach internetowych.

Zachęcam też do skorzystania z oferty reklamowej patrona medialnego Konferencji – kwartalnika Fizjoterapia Polska, którego ostatni tegoroczny numer ukaże się właśnie podczas XIII KN PTF.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny XIII KN Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


FORMULARZ DLA WYSTAWCÓW


PROMOCJA NA REKLAMĘ W


GALERIA 2016

[supsystic-gallery id=1]

 

{:}{:en}For many years in Poland, the end of the year for physiotherapists and the broadly understood rehabilitation is connected with two important events in centre of the country. In September, the Rehabilitation Equipment Exhibition is held in Łódź under the auspices of Polish Society of Physiotherapy, then organized by PSP in November, in Pabianice, Conferences / Congresses summarizing the year in the industry.

So it will be also in this year. Conference of Polish Society of Physiotherapy will be held on 24-25 November (Friday and Saturday) and will gather hundreds of physiotherapists and rehabilitation practitioners as every year.

As every year for our participants we prepare an exhibition room to get acquainted with the current offer of the most important companies operating on the Polish market, in the years 2014-2016 we have hosted over 30 exhibitors, and last year’s photo gallery from the exhibition hall is presented below.

For our guests we also prepare a banquet. Last year we hosted over 170 people. It is a very good opportunity to establish business contacts in a less formal atmosphere.

We will celebrate 50 anniversary of our participation in WCPT. There will be General Meeting of Polish Society of Physiotherapy. We will promote new issue of Polish Journal of Physiotherapy, most important journal for physiotherapists in Poland.

This year’s conference will also summed up the first year of operation of the National Chamber of Physiotherapists, will gather at least several dozen delegates to the First National Physiotherapy Congress and members of the National Council of Physiotherapists. We will talk about new rights and obligations of Polish physiotherapists.

We invite you to participate in the 13th PSP Conference. We would like to propose one of several exhibit options included HERE, while also announcing that our earlier decision to participate in the Conference will allow us to begin promoting your company on our promotional materials and websites.

I also encourage you to take advantage of the advertising offer of the media patron of the Conference – quarterly Polish Journal of Physiotherapy, whose last this year number will appear just during the XIII SC PSP.


GALERY 2016

[supsystic-gallery id=1]{:}